NON TEACHING STAFF

  • Mr. S.N. Mishra
  • Mr. Sanjeev Kumar
  • Mr. Tara Dutt Sharma
  • Mr. Pramod Kumar Bhatt
  • Mr. Jai Prakash
  • Mr. Vikas Sharma
  • Mr. Sagar Kumar
  • Mr. Mahesh Kandpal